AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

Nom o raó social: LA DESTILATECA, S.L.
CIF: B67469023
Inscripció registral: Registre Mercantil de Barcelona, Volum 46971, Foli 48  full B-536831
Domicili social: Carrer Prat de la Riba, nº 88, local 2, 08222, Terrassa  (Barcelona)
Telèfon: 649423495
E-mail: info@ladestilateca.com
Web: www.ladestilateca.com


L’ús d’aquest Lloc Web es regeix per les normes establertes en el present avís legal, així com pel que preveu la Política de Protecció de Dades i de Privacitat contingudes i publicades en la present web. La utilització de la web implica que vostè accepta expressament aquestes condicions. Pot contactar amb LA DESTILATECA, S.L. a l’adreça postal abans indicada o mitjançant el correu electrònic també mostrat en l’encapçalament.

1. OBJECTE

Aquest Lloc Web ha estat creat i dissenyat per donar a conèixer i permetre l’accés general de tots els usuaris de Internet a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, que ofereix aquesta empresa.

Els prestadors, responsables del Lloc Web, posen a disposició dels usuaris el present document, per tal d’acomplir les obligacions que disposa el Reglament Europeu sobre la privacitat i les comunicacions electròniques, conegut com a “Reglament e-Privacy”, així com per satisfer l’anterior Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE). També, per informar a tots els usuaris d’aquest Lloc Web, pel que fa a les condicions d’ús

Tota persona que accedeixi a aquest Lloc Web assumeix la condició d’usuari i es compromet a l’observança i rigorós compliment de les disposicions aquí reflectides, així com de qualsevol altra disposició legal que fora menester aplicar.
Els prestadors es reserven el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en aquest Lloc Web, sense l’obligació d’avís previ o notificació als usuaris, entenent-se com a suficient la publicació al Lloc Web.

2. ACCÉS AL LLOC WEB

L’usuari pot accedir de forma lliure i gratuïta al Lloc Web, amb excepció del cost de connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés a Internet, contractada pel seu compte.


La visita a aquest Lloc Web no suposa que l’usuari es vegi obligat a facilitar cap informació sobre sí mateix.

3. ÚS DEL LLOC WEB

La utilització del Lloc Web per part de qualsevol persona, comporta la condició d’usuari, el qual accepta que l’ús s’efectua sota la seva exclusiva responsabilitat.


L’usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitat, productes o serveis que LA DESTILATECA, S.L. posa a la seva disposició, per desenvolupar accions contràries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic. En tot moment s’ha d’actuar conforme a la llei i a les presents condicions generals.

L’usuari s’abstindrà d’obtenir, o d’intentar obtenir, els continguts per mitjans o procediments diferents dels que, en cada cas, s’hagi facilitat o indicat per a tal efecte.

4. RESPONSABILITAT

Els prestadors s’eximeixen de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al Lloc Web, quan l’esmentada informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a la web.


El Lloc Web dels prestadors pot utilitzar galetes o “cookies” (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de que accedeix a la pàgina), a fi de dur a terme determinades funcions considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del Lloc. Les galetes utilitzades al Lloc Web tenen, en tot cas, caràcter temporal i la seva finalitat és fer més eficaç la transmissió ulterior. Desapareixen quan l’usuari finalitza la sessió. En cap cas s’usaran les galetes per recollir informació de tipus personal.


Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de webs que presta Google, Inc. (“Google”), firma amb seu a Delaware i que disposa de les oficines principals a: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (California, Estats Units). Google Analytics utilitza galetes, que són arxius de text ubicats a l’ordinador, per tal d’ajudar a analitzar l’ús que en fan els usuaris del Lloc Web.

La informació que genera la galeta sobre l’ús del Lloc Web (incloent-hi l’adreça IP) serà directament tramesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre, amb el propòsit de seguir la traça del ús del Lloc Web, recopilant informes de l’activitat i prestant altres serveis relacionats amb el funcionament del Lloc Web i l’ús d’Internet.
 
Google podrà transmetre l’esmentada informació a tercers quan la legislació ho requereixi, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altre dada que disposi la companyia. Vostè pot evitar el tractament de dades o d’informació, rebutjant l’ús de galetes a través de la configuració del seu ordinador. No obstant, ha de saber que en aquest cas pot ésser possible que no aconsegueixi la plena funcionalitat del Lloc Web.
 
Des del lloc web del client és possible la redirecció cap a continguts de tercers llocs webs. Donat que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat en relació als esmentats continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional i internacional, la moral o l’ordre públic, evitant també la redirecció al lloc web en qüestió i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut objecte de retirada.

Els prestadors no es fan responsables de la informació i continguts emmagatzemats, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, en llocs com fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant i en compliment del que disposa la normativa vigent, el prestador es posa a disposició dels usuaris, autoritats i forces de seguretat, per tal de col·laborar activament en la retirada o, en el seu cas, el bloqueig de tots aquells continguts que pogueren afectar o contravenir la legislació nacional i internacional, drets de tercers, la moral o l’ordre públic. Si l’usuari considera que en aquest Lloc Web existeix algun contingut susceptible d’aquesta classificació, es prega ho notifiqui de forma immediata a l’administrador.

Aquest Lloc Web ha estat revisat i provat per al seu correcte funcionament. En principi, es pot garantir el seu òptim estat per als 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat de que pugui existir algun error de programació o que sobrevinguin causes de força major, com catàstrofes naturals, vagues laborals o circumstàncies similars, que no facin possible l’accés a la pàgina web.

5. POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La visita a aquest Lloc Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre sí mateix. En cas que l’usuari proporcioni informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest Lloc Web seran usades amb la finalitat, forma, limitacions i drets que contempla la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDPGDD), així com el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la normativa en vigor de protecció de dades de caràcter personal, d’acord amb el que s’explica i detalla en la present política de protecció de dades de caràcter personal i que l’usuari admet de manera expressa.

 

En compliment del establert per les citades normes, LA DESTILATECA, S.L., com a Responsable del Fitxer, l’informa que les seves dades de caràcter personal recollides a través del Lloc Web, seran objecte de tractament automatitzat als nostres fitxers que, d’acord amb la normativa, estan protegits per mesures de seguretat informàtica, la qual cosa impedeix el lliure accés i garanteix l’anonimat i confidencialitat.

 

La finalitat dels fitxers és gestionar les peticions formulades i respondre a les mateixes, així com promoure les actuacions pròpies que són l’objecte social de l’empresa, tals com activitats per a l’elaboració de licors i destil·lats, a banda d’aquelles inherents a la gestió administrativa i comptable.

 

Pel que fa a la finalitat publicitària i/o informativa, se li sol·licitarà explícitament el seu consentiment, mitjançant el marcatge de la casella corresponent. En cas de que vostè ho marqui expressament, està consentint la present política de protecció de dades, així com l’enviament d’informació promocional i comercial per correu electrònic, a l’adreça que vostè ens hagi facilitat a l’efecte.

 

LA DESTILATECA, S.L. l’informa que un cop finalitzada la relació contractual entre les parts, a causa del seu normal acabament o bé perquè vostè manifestés la voluntat de donar de baixa les seves dades dels nostres fitxers (o si ha transcorregut més  d’un any sense cap tipus d’activitat entre les parts), l’empresa únicament conservarà les dades durant el temps estrictament necessari per al compliment de les seves obligacions legals. Les dades es traslladaran a un fitxer de naturalesa temporal i només de consulta, on seran emmagatzemats de forma segura i protegits per mesures de seguretat informàtica, impedint el lliure accés i garantint l’anonimat i la confidencialitat durant el temps regulat d’obligada conservació.  

 

Com usuari i interessat, així comi en virtut del seu dret d’informació, en aquest apartat l’informem de forma expressa que vostè és titular dels drets que s’indiquen a continuació, el quals són respectats per LA DESTILATECA, S.L. en el tractament de les seves dades de caràcter personal:

 

 • Dret d’accés: En virtut del dret d’accés, l’afectat podrà obtenir del responsable del tractament de dades, la informació relativa a dades concretes i incloses en un fitxer determinat, així com la totalitat de les seves dades sotmeses a tractament. Aquest dret constitueix el pilar essencial dels drets que té l’afectat, doncs li atorga la facultat de conèixer les dades sotmeses a tractament i, per tant, fa possible el seu poder de control sobre les mateixes. En conclusió, l’afectat té la potestat de saber la informació relativa a la seva persona que consti en bases de dades i fitxers, estiguin automatitzats o no.

 • Dret de rectificació: És el dret de l’afectat a que es modifiquin les dades que resultin inexactes o incompletes.

 • Dret de cancel·lació: L’exercici del dret de cancel·lació suposarà la supressió de les dades que resultin ser inadequades o excessives, sense perjudici del deure de bloqueig que preveu la normativa vigent.

 • Dret d’oposició: És el dret que té l’afectat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal, o s’interrompi el procés, en els següents supòsits:

  • Quan no sia necessari el seu consentiment per al tractament, al concórrer un motiu legítim i fonamentat relatiu a la seva situació personal concreta que ho justifiqui, sempre que una Llei no disposi el contrari.
   Tanmateix, quan es tracti de fitxers que tinguin la finalitat de realitzar activitats publicitàries i/o de prospecció comercial, qualsevol que sigui l’empresa responsable de la seva creació.

  • Quan el tractament tingui per finalitat l’adopció d’una decisió referida a l’afectat i basada únicament en un tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal.

 • Dret de transparència: Tot tractament de dades personals ha de ser lícit i lleial. Per a les persones físiques, ha de quedar totalment explícit que s’està recollint, usant, consultant o tractant dades personals que l’incumbeixen, com també la mesura en que les esmentades dades són o seran tractades.

 • Dret a l’oblit: L’interessat tindrà dret a obtenir sense retard indegut del responsable del tractament, la supressió de les dades personals que l’incumbeixin, venint obligat el responsable a suprimir-les sense demora indeguda quan concorri alguna de les circumstàncies següents:

  • Les dades personals ja no són necessàries en relació a les finalitats per les quals es van recollir o tractar.

  • Quan l’interessat retiri el consentiment en que es basa el tractament, de conformitat amb l’article 6, apartat 1, lletra a) del RGPD, o per l’article 9, apartat 2, lletra a) del RGPD, i aquest no es basi en un altre fonament jurídic.

  • Quan l’interessat s’oposi al tractament en consonància amb l’article 21, apartat 1 del RGPD, i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o bé l’interessat s’oposi al tractament en consonància amb l’article 21, apartat 2 del RGPD.

  • Quan les dades personals hagin estat tractes de forma il·lícita.

  • Quan les dades personals hagin de ser suprimides pel compliment d’una obligació legal contemplada en el Dret de la Unió o dels Estats membres i que hagi estat aplicada al responsable del tractament.

 • Dret a la limitació del tractament: L’interessat tindrà dret a obtenir del responsable del tractament, la limitació del tractament de dades quan concorri alguna de les condicions següents:

  • Quan l’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, en un termini que permeti al responsable verificar la fidelitat d’aquestes dades.

  • Quan el tractament sigui lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals, sol·licitant en el seu lloc la limitació d’ús.

  • Quan el responsable ja no necessiti les dades personals per a les finalitats del tractament, però l’interessat les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

  • Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut de l’article 21, apartat 1 del RGPD, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.

 • Dret a la portabilitat de les dades: L’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que l’incumbeixin i que hagi facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, així com a transmetre’ls a un altre responsable del tractament, sense que ho impedeixi el responsable al qual les va facilitar, quan:

  • El tractament estigui basat en el consentiment, d’acord amb l’article 6, apartat 1, lletra a) del RGPD, o en un contracte d’acord amb l’article 9, apartat 2, lletra a) del RGPD, així com en un contracte d’acord amb l’article 6, apartat 1, lletra b) del RGPD.

  • El tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

Degut a l’ampliació de drets duta a terme per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, relativa a la Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDPGDD), a més de les anteriorment citades, LA DESTILATECA, S.L. reconeix i vetlla el compliment dels drets dels ciutadans.

 

En quant a drets de l’era digital, l’article 97 de la Llei Orgànica 3/2018 inclou una definició general, la qual engloba tots aquells drets i mesures de seguretat digital que els prestadors de serveis de la societat de la informació i els proveïdors de serveis d’Internet han de garantir, a fi d’assegurar el correcte compliment de la resta de drets digitals.

 

De tots els drets de l’era digital, a continuació s’inclouen els que afecten i que són garantits per LA DESTILATECA, S.L. d’acord amb l’activitat empresarial que realitza. No s’inclouen aquells que afecten a empreses amb un objecte social i una activitat que no és la pròpia de LA DESTILATECA, S.L.

 

 • Dret a la seguretat digital: LA DESTILATECA, S.L., en quant a prestador de serveis, activitats, organització i realització d’actuacions a la natura, manifesta que les seves comunicacions, tant emeses com rebudes a través d’Internet, són segures, així com que totes elles respecten i tenen implementades totes les mesures de seguretat, per tal d’evitar alteracions i accessos no consentits a les comunicacions.

 • Dret a l’educació digital: LA DESTILATECA, S.L. manifesta que ha format al seu personal per a un ús dels mitjans segur i respectuós amb “la dignitat humana, els valors constitucionals, els drets fonamentals i, particularment, amb el respecte i la garantia de la intimitat personal  i familiar, així com per protegir les dades personals” dels medis digitals. També ha  comprovat que els seus tècnics informàtics tenen la formació adequada en l’ús i seguretat dels medis digitals, com també en la garantia dels drets fonamentals a Internet.

 • Dret a la rectificació a Internet: LA DESTILATECA, S.L. manifesta que respecta el dret a la llibertat d’expressió a Internet amb els límits que preveu la Llei, vinculats a la bona fe, així com amb el límits propis dels drets reconeguts a la resta de ciutadans. LA DESTILATECA, S.L., com a responsable dels serveis prestats a Internet, manifesta que té adoptats i en vigor els corresponents protocols que fan possible l’exercici del dret de rectificació, conforme al previst en la Llei Orgànica 2/1984, de 26 de març, reguladora del dret de rectificació.

 • Dret a la intimitat i ús de dispositius digitals en l’àmbit laboral: LA DESTILATECA, S.L. reconeix el dret dels seus treballadors a la protecció de la seva intimitat en l’ús de dispositius digitals posats a la seva disposició per part de l’empresari. També manifesta que el seu personal té establerts criteris per a l’ús correcte dels citats dispositius, els quals regula la política de protecció de dades específica per als treballadors, citada en epígrafs anteriors del present document de seguretat.

 • Dret a la desconnexió digital en l’àmbit laboral: LA DESTILATECA, S.L. reconeix el dret dels seus treballadors a la desconnexió digital, per tal de garantir que, fora de la feina, sigui respectat el seu temps de descans, els permisos i les vacances, així com la seva intimitat personal i familiar

 • Dret a la intimitat davant l’ús de dispositius de video-vigilància i de gravació de so en el lloc de treball: LA DESTILATECA, S.L. reconeix el dret dels seus treballadors a la privacitat en el lloc de treball. En aquest sentit, manifesta que tots ells han estat informats que les imatges obtingudes pels sistemes de vigilància, solament seran utilitzades per a l’exercici de les funcions de control dels treballadors que preveu la llei, amb els límits inherents al citat control. També manifesta que els esmentats dispositius no estan instal·lats en llocs destinats al descans o esbarjo dels treballadors, “tals com vestuaris, lavabos, menjadors i anàlegs”.

 • Dret a la intimitat davant la utilització de sistemes de geo-localització en l’àmbit laboral: LA DESTILATECA, S.L. reconeix el dret dels seus treballadors a la privacitat i manifesta que no té implementats sistemes de geo-localització.

 

Tots els drets anteriors, així com aquells que puguin sorgir  de conformitat amb la normativa de protecció de dades, sigui a nivell nacional o de la UE, són personalíssims i seran exercits per l’afectat.

Els esmentats drets s’exercitaran:

 

 • Per l’afectat, acreditant la seva identitat i de la manera prevista en l’apartat següent.

 • Quan l’afectat es trobi en situació d’incapacitat o minoria d’edat, la qual cosa l’impossibiliti l’exercici personal d’aquests drets, podrà exercitar-los a través del seu representant legal, cas en el que serà necessari que s’acrediti tal condició.

 • Els drets també podran exercitar-se a través d’un representant voluntari, expressament designat per a l’exercici d’aquest dret. En aquest cas, haurà de constar clarament acreditada la identitat del representat, mitjançant l’aportació de còpia del seu Document Nacional d’Identitat o document equivalent, i la representació conferida per aquell.

Les condicions generals per a l’exercici dels drets són:

 

 • Els drets són drets independents, de tal manera que no es pot entendre que l’exercici de cap d’ells sigui requisit previ per a l’exercici d’un altre.

 • L’exercici dels drets per part de l’afectat serà gratuït.

L’exercici dels drets haurà de dur-se a terme a través del marcatge de la casella habilitada a tal efecte en cadascun dels nostres correus electrònics (newsletter), sent la recepció automàtica; o bé, si vostè ho prefereix, mitjançant correu postal dirigit al responsable del fitxer i a les nostres oficines amb seu al carrer Prat de la Riba nº 88, local 2, 08222 Terrassa (Barcelona); o també via correu electrònic a info@ladestilateca.com. La informació ha de contenir:

 

 • Nom i cognoms de l’interessat; fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat, o passaport  o un altre document vàlid que l’identifiqui i, en el seu cas, de la persona que el representi; o bé mitjançant instruments electrònics equivalents (també un document o instrument electrònic que acrediti la representació). La utilització de firma electrònica identificadora del afectat, eximirà de la presentació de les fotocòpies  del DNI o document equivalent.
  El paràgraf anterior s’entén sense perjudici de la normativa específica aplicable a la comprovació de les dades d’identitat per les Administracions Públiques en els procediments administratius.

 • Petició en la qual es concreta la sol·licitud.

 • Adreça, als efectes de notificacions, així com la data i la signatura del sol·licitant.

 • En el seu cas, documents acreditatius de la petició que formula.

Tanmateix, un cop informat dels seus drets i en relació a les dades proporcionades, l’USUARI accepta de forma expressa que:

 

 • Les seves dades siguin utilitzades per a enviar-li informació i iniciatives  comercials dels nostres productes i serveis, via convencional o electrònica, que puguin considerar-se del seu interès dins de les propostes que oferim.

 • En el cas de que l’usuari faciliti dades de contactes personals de terceres persones –com per exemple, treballadors a càrrec de l’usuari-, aquest es compromet a comunicar als titulars de les esmentades dades la present clàusula, informant-los-hi, amb caràcter previ a la comunicació amb LA DESTILATECS, S.L., de tots els aspectes que recull la mateixa; en especial, l’existència del fitxer, les finalitats del tractament i la possibilitat de l’exercici de drets. En cas de no ser comunicada la clàusula als titulars de les dades facilitades per l’usuari, aquest es compromet a deixar indemne a LA DESTILATECA, S.L. de tot dany, perjudici, despesa o sanció de qualsevol ordre jurisdiccional que es pogués derivar a causa d’aquesta manca de comunicació.

 • Procedirem a la cancel·lació i supressió de les dades recollides, quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual van ser recaptades, o bé quan vostè, com usuari, així ens ho sol·liciti conforme al seu dret de cancel·lació.

 • En cas que les dades recollides foren usades per a una finalitat diferent per a la qual van ser recaptades, es requerirà el consentiment explícit i previ dels interessats.

LA DESTILATECA, S.L., informa de forma expressa que s’han adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives al nostre abast, per garantir la necessària seguretat i integritat de les dades, així com per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. 


Les dades sol·licitades al Lloc Web són obligatòries. La negativa a proporcionar-les suposarà la no prestació o l’impossibilitat d’accedir al servei per la qual foren sol·licitades. Si vostè no proporciona les dades, ni tampoc presta el seu consentiment explícit per al seu tractament, aleshores aquesta part no estaria acomplint amb les seves obligacions legals, derivades de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal.


L’accés a aquest Lloc Web pot implicar la utilització de galetes o “cookies”. Consulti la nostra política de galetes, que tanmateix es troba editada amb lliure accés al nostre Lloc Web.

6. ÚS DE GALETES I DEL FITXER D’ACTIVITAT

El prestador, obrant per sí mateix o a través d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesuratge,  pot utilitzar galetes quan l’usuari navega pel Lloc Web. Les galetes són fitxers enviats al navegador mitjançant un servidor web, amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació.

Les galetes usades pel Lloc Web s’associen solament amb un usuari anònim i el seu ordinador. Per sí mateixes no proporcionen les dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de galetes, és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari, amb la finalitat de que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’ingrés als usuaris que s’han registrat prèviament , l’accés a àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament per a ells, etc., sense haver de registrar-se en cada visita.              Les galetes també s’usen per mesurar l’audiència i paràmetres de tràfic, així com controlar el progrés i número d’entrades a la web.  

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per tal d’avisar de la recepció de galetes, així com impedir la seva instal·lació dins l’equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar la pàgina web no és precís que l’usuari permeti la instal·lació de galetes enviades pel Lloc Web (o per un tercer que actuï en el seu nom), sense perjudici de que sigui necessari que l’usuari comenci una sessió com a tal per a cadascun dels serveis que, per poder ser prestats, requereixin registre previ o “login”.

En tot cas, les galetes utilitzades en aquest Lloc Web tenen caràcter temporal, doncs l’única finalitat és fer més eficaç la transmissió ulterior. En cap cas s’usaran les galetes per recollir informació de caràcter personal.

7. ADRECES IP

Els servidors del Lloc Web podran detectar de forma automàtica l’adreça IP i el nom del domini utilitzat per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan es connecta a Internet. Aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor, degudament inscrit, que permet el posterior processament de dades per obtenir mesuratges únicament estadístics, els quals possibiliten conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites rebudes als serveis web, l’ordre de les visites, el punt d’accés, etc.

8. SEGURETAT

El Lloc Web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en el comerç i la indústria, com “firewalls”, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics. Tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Precisament per aconseguir aquesta finalitat, l’usuari/client accepta que els prestador obtingui dades, als efectes de la corresponent autenticació dels controls d’accés.


Tot procés de contractació, o que comporti la introducció de dades personals de caràcter superior (salut, ideologia, etc.), sempre seran transmesos mitjançant un protocol de comunicació segura (https://...), de tal forma que cap tercer pugui tenir accés a la informació tramesa per via electrònica.

9. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els elements del Lloc Web, incloent-hi –a manera enunciativa però no limitativa- la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, així com dissenys, logotips, textos i/o gràfics, són propietat dels prestadors o bé, en el seu cas, aquests disposen de la llicència o autorització expressa dels seus autors. Tots els continguts del Lloc Web estan degudament protegits per la normativa relativa a la propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.


Independentment de la finalitat per a la qual foren destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització de continguts, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia dels prestadors. Qualsevol ús no autoritzat prèviament pels prestadors, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.  

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que pogueren aparèixer al Lloc Web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells els responsables de qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se en relació als mateixos. En tot cas, els prestadors del Lloc Web compten amb l’autorització expressa i prèvia per part dels autors.

Els prestadors reconeixen, a favor dels seus titulars, els drets corresponents de la propietat intel·lectual i industrial. No obstant, la seva sola menció o aparició en el Lloc Web, no implica l’existència de cap dret o responsabilitat dels prestadors, com tampoc comporta cap suport, patrocini o recomanació relacionada.

Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts de Lloc Web, la tramesa es pot realitzar mitjançant els correus electrònics que apareixen en l’encapçalament del present document.

10. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present Lloc Web, o bé de les activitats allí desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmetran explícitament les parts. La competència per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, correspon als Jutjats i Tribunals de TERRASSA, on rau la seu social del prestador dels serveis.