CONDICIONS D'ÚS

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ EN LA VENDA ONLINE

A continuació es detallen, enuncien i exposen les Condicions Generals d’Accés i Ús de les prestacions de serveis de la societat LA DESTILATECA, S.L., mitjançant l’apartat de compra online de la web www.ladestilateca.com

1. OBJECTE I GENERALITATS

Les presents Condicions Generals d’Accés i Ús regulen l’ús de l’adreça web www.ladestilateca.com (d’ara en endavant “el Lloc Web”), propietat de LA DESTILATECA, S.L., amb seu al carrer Prat de la Riba, nº 88, local 2, 08222 Terrassa (Barcelona); NIF número B67469023 i inscrita  al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 46971 Foli 48 Full B-536831.   

 
Les presents condicions generals regulen l’accés i ús del Lloc Web, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts, que inclouen –de forma enunciativa, no limitativa- : imatges, software, textos, marques, logotips, estructura, disseny, accés, ús, etc.   
 
Qualsevol persona que accedeixi i/o tingui accés al Lloc Web tindrà la consideració de consumidor i usuari, el qual accepta, des del moment de l’accés i registre inicial, les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, que seran d’aplicació independent de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas puguin resultar d’obligat compliment. En conseqüència, s’adverteix al consumidor i usuari de la necessitat,, conveniència i importància de llegir atentament i comprendre les esmentades Condicions Generals, així com qualsevol altra condició del Lloc Web, amb caràcter previ a la seva acceptació. L’acceptació de les Condicions Generals implicarà que l’usuari ha llegit atentament, ha comprés i ha consentit de forma expressa tots els seus termes i condicions.

2. ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB

El Lloc Web proporciona accés a continguts d’Internet que pertanyen a LA DESTILATECA, S.L. o als seus proveïdors. Uns continguts als quals l’usuari té lliure accés.


Per accedir a la zona de venda online i, especialment, per completar qualsevol procés de compra, és necessari i imprescindible registrar-se al Lloc Web, completant de forma adequada i forçosa tots els camps marcats com obligatoris, així com revisar i acceptar de forma expressa tan la política de privacitat com les condicions particulars i generals de la contractació que regulen l’ús del Lloc Web, propietat de LA DESTILATECA, S.L. Sense aquesta acceptació explícita no es podrà completar el procés de registre.


En virtut dels drets de protecció de dades, l’interessat sempre podrà revocar el consentiment i sol·licitar l’eliminació de les seves dades amb posteritat a la prestació del servei. No obstant, les dades sol·licitades són imprescindibles per a la prestació del servei requerit i per al compliment de les obligacions legals, fiscals i de contractació de LA DESTILATECA, S.L.


El consumidor i usuari assumeix la responsabilitat del bon ús del portal i es compromet a fer una utilització adequada dels continguts i serveis que LA DESTILATECA, S.L. ofereix a través del Lloc Web, així com no incórrer en activitats il·lícites, il·legals i/o contràries a la bona fe i l’ordre públic; provocar danys en els sistemes físics, lògics, etc. de LA DESTILATECA, S.L. o del Lloc Web, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys com els aquí mencionats.
   
Queda prohibit de forma explícita l’ús, còpia o reproducció per qualsevol medi de les imatges, software, textos, marques, logotips, estructura, disseny, accés, ús, etc. del Lloc Web, havent d’abstenir-se l’usuari d’activitats relatives a aquests fets.


Els continguts del Lloc Web estan dirigits a tots els usuaris majors de 18 anys, sense necessitat de registrar-se fins l’inici d’una compra o la sol·licitud d’enviament d’ofertes i descomptes (d’ara en endavant, “Consumidors i Usuaris”).
 
LA DESTILATECA, S.L. per sí mateixa o per ser cessionària, és titular de tots els drets de propietat industrial e intel·lectual del Lloc Web, així com dels continguts. D’aquells continguts no propis, ho seran dels seus proveïdors, fent-se extensiva la seva protecció.

El consumidor i usuari es compromet, mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions, a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial que són titularitat de LA DESTILATECA, S.L. Podrà visualitzar els elements del Lloc Web, però no podrà imprimir-los, copiar-los o emmagatzemar-los en qualsevol tipus de suport (ordinador, disc dur intern o extern, dispositius d’arxivament online, etc.), restringint-se l’ús solament a efectes personals i privats. Per tant, queda terminantment prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, facilitació a tercers o qualsevol altra forma d’explotació, així com la modificació, alteració, etc. El consumidor i usuari s’abstindrà de suprimir, alterar, eludir i/o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat al Lloc Web.

En cap cas s’entendrà que l’accés i ús de la pàgina web per part del consumidor i usuari, implica la renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial dels esmentats drets per part de LA DESTILATECA, S.L.


LA DESTILATECA, S.L. es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes al Lloc Web, poden canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presenten com la forma en que aquests apareixen i es localitzen a la pàgina web.


En el cas que el Lloc Web disposi d’enllaços o híper-vincles amb altres lloc web, LA DESTILATECA, S.L. no exercirà cap mena de control sobre els esmentats llocs ni sobre el contingut dels mateixos.


En cap cas LA DESTILATECA, S.L. assumirà responsabilitats pels continguts d’enllaços que pertanyen a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, licitud i constitucionalitat de qualsevol material o informació relativa a dits enllaços o híper-vincles o altres llocs d’Internet.

Tanmateix, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

3. NEWSLETTER

Les persones que desitgin rebre, de forma periòdica i a través de la seva adreça de correu electrònic, les ofertes i descomptes disponibles, així com informació sobre les activitats desenvolupades per LA DESTILATECA, S.L., hauran de comptar amb la condició d’Usuari, la qual s’aconsegueix completant i enviant el formulari existent al Lloc Web, corresponent al distintiu “Registra’t”, i acceptant de forma expressa la política de privacitat i protecció de dades, la qual inclou la informació i el consentiment explícit pel que fa al tractament i finalitat de les dades personals.


La periodicitat d’enviament de informació sobre les ofertes serà regular pel que fa als productes habituals i ocasional quan s’escaigui alguna oferta específica.

L’Usuari permet explícitament, amb l’acceptació de les presents Condicions d’Accés i Ús, rebre els nostres newsletters amb les ofertes i descomptes disponibles. En cas de no voler rebre tots o alguns dels nostres newsletter, en qualsevol moment l’usuari ho podrà seleccionar en l’apartat habilitat a tal efecte en el newsletter rebut, o bé contactant directament amb la nostra seu.

4. INFORMACIÓ SOBRE PRODUCTES

En cada cas s’inclourà els paràmetres, detalls i condicions específiques dels serveis i/o productes proposats.


En concret, contindrà la informació precisa i necessària per conèixer les condicions específiques del producte, els terminis de validesa de l’oferta, requisits, restriccions, limitacions o advertències tècniques, físiques o legals sobre el producte en qüestió o servei, les quals seran considerades com condicions particulars i hauran de ser explícitament acceptades en el moment de la compra per part de l’usuari.
 
Les descripcions dels productes o serveis proposats al Lloc Web s’efectuen a partir de la informació proporcionada pels proveïdors de LA DESTILATECA, S.L. Les fotografies o vídeos relatius als productes i serveis, així com els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe inserits a la pàgina web de LA DESTILATECA, S.L., afecten als productes o serveis reals posats a la venda, a fi de donar la major, precisa i veraç informació sobre el producte o servei i les seves característiques. No obstant, es fa expressa menció del seu caràcter divulgatiu i orientador, doncs manquen d’un caire exhaustiu, motiu pel qual LA DESTILATECA, S.L. rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació no elaborada directament per LA DESTILATECA, S.L. o no publicada de forma autoritzada per ella i amb el seu nom, de igual manera que rebutja les responsabilitats derivades d’un mal ús dels continguts; tanmateix es reserva el dret d’actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir el seu accés de forma temporal o definitiva.

5. PREU

En tots els productes i/o serveis s’indica el preu en cada cas, amb l’aplicació del descompte i sense la seva aplicació. El preus presentats al Lloc Web, que per defecte inclouen l’IVA, reben la menció específica “preu IVA inclòs”, així com contenen altres impostos que puguin pertocar-los-hi. Si no hi ha cap indicació, els esmentats impostos que corresponguin s’afegiran al final de la compra.  


En les condicions particulars del producte s’indicarà si el preu inclou o no les despeses d’enviament. En el supòsit de no incloure les despeses d’enviament, aquestes es detallaran apart i hauran de ser acceptades per l’usuari.
 
Els preus de les devolucions no gratuïtes no han de coincidir forçosament amb el preu de les despeses d’enviament. S’informarà al client en aquells casos en que li correspongui a aquest el seu abonament.
 
La informació sobre el preu sense aplicació de les ofertes i descomptes, s’obté a partir del llistat de preus proporcionat pel corresponent col·laborador, o usant els preus constatats per LA DESTILATECA, S.L., que poden estar subjectes a condicions particulars que caldrà respectar.
 
Els preus del Lloc Web són finals. Els Usuaris Registrats que adquireixen un producte i/o servei, no han d’abonar cap altra quantitat extra a tercers per al seu usdefruit.

6. PAGAMENT

El pagament s’efectuarà mitjançant targeta de crèdit o dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electron i/o targetes anàlogues), així com per transferència bancària. La targeta amb la qual es faci el pagament, haurà de tenir com a entitat financera emissora a un banc o una caixa d’estalvis espanyola.  


En el moment de realitzar la comanda i/o acceptació de la compra, l’Usuari Registrat proporcionarà les dades de la targeta de crèdit o dèbit, la data de caducitat, el CVV2/CVC2 (els tres -3- dígits de seguretat que consten al revers de la targeta), així com el nom del titular. En funció de l’entitat bancària, cap la possibilitat d’una derivació a una plataforma de confirmació del pagament, a través d’un codi de seguretat que proporciona la mateixa entitat bancària.


En el pagament mitjançant transferència bancària, sols es processarà la comanda un cop verificada la correcta i íntegra recepció de l’import al compte titularitat de LA DESTILATECA, S.L. facilitada a tal efecte. S’haurà d’indicar de forma inequívoca el número de la comanda i la referència proporcionada.
 
En qualsevol cas, en cada compra, l’usuari haurà de subministrar la informació sol·licitada, que serà tramitada a través de “passarel·les segures de pagament online” (veure apartat de Seguretat), doncs LA DESTILATECA, S.L. no guarda les dades bancàries en el compte del Usuari Registrat un cop confirmada i finalitzada la compra.
 

Un cop realitzada la compra, es mostrarà per pantalla un codi de referència de la compra, el qual també es rebrà per correu electrònic i servirà pel seguiment i identificació de la compra durant tot el procés. El sistema generarà un albarà imprimible, com a comprovant o factura de compra, indispensable per autenticar l’adquisició del producte o servei. L’albarà és únic per a cada adquisició i està identificat amb el nom de l’usuari i un número, que servirà per identificar la validesa i vigència del val de compra, així com per a la confirmació de reserves pel gaudi del servei en aquells casos que sigui preceptiu. L’albarà estarà disponible i es podrà visualitzar al Lloc Web dins l’apartat corresponent.  

LA DESTILATECA, S.L. sols autoritza la utilització dels albarans per a la finalitat de que són objecte, és a dir, el consum final per part de l’usuari del servei o producte adquirit. Estan expressament prohibides les pràctiques i activitats que utilitzin els albarans emesos per LA DESTILATECA, S.L. amb finalitats mercantils i/o lucratives.


En el supòsit de que l’usuari desitgi tenir una factura del producte o servei adquirit, haurà d’indicar les dades fiscals i la voluntat d’obtenir l’esmentada factura en les condicions específiques de la compra, exposant si vol la factura emesa per correu electrònic a l’usuari o bé impresa en paper juntament amb l’enviament.

En cas que en les condicions específiques del producte no es faci referència a l’enviament directe de la factura, es podrà sol·licitar a LA DESTILATECA, S.A. la seva tramesa al usuari per via de correu electrònic, indicant nom i cognoms o denominació social, NIF, adreça i el producte o servei adquirit.

7. CONDICIONS DE DISPONIBILITAT I DURACIÓ DE LES OFERTES

Tota la informació actualitzada sobre la disponibilitat i duració de les ofertes, estarà a l’abast del usuari de la web durant la vigència de cada oferta.


LA DESTILATECA, S.L. farà tot el possible per complaure tots els seus usuaris en la seva demanda de productes i serveis. No obstant, en determinades ocasions i per causes difícilment controlables per LA DESTILATECA, S.L., és possible que l’estoc disponible no pugui satisfer totes o determinades comandes dels usuaris.


Tots els articles presents en aquesta web tenen un estoc permanent.
 
En el cas extraordinari de no disposar d’estoc per a una comanda sol·licitada, la web avisarà, si això és possible, sobre la data aproximada de disponibilitat. En el supòsit de fallar aquest avís, detectada la incidència pel nostre servei d’atenció al client, es procedirà a la notificació el més aviat possible. Els terminis de lliurament indicats en cada producte, poden variar per raons logístiques o de força major. En cas de demora s’informarà als usuaris tan bon punt es tingui coneixement del fet.
 
En el supòsit de que el producte venut no sia disponible després de realitzada i confirmada la comanda, i/o en el cas de que l’estoc existent sia insuficient en relació al que es sol·licita, l’usuari serà informat via correu electrònic i/o per telèfon de les alternatives que s’ofereixen, les quals poden ser: 1) Informació d’un nou termini de lliurament previst per a la totalitat de la comanda; 2) La possibilitat de lliurament parcial i posterior enviament sense cost de la resta de la comanda; 3) L’anul·lació total o parcial de la comanda. En cas d’anul·lació, es procedirà a la devolució total o parcial del càrrec generat en el compte corrent de l’usuari, o bé en el compte de PayPal. L’anul·lació parcial de la comanda deguda a la manca de disponibilitat d’un únic producte, no dona dret a l’anul·lació de la totalitat de la comanda.

8. SEGURETAT

LA DESTILATECA, S.L. disposa de les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles en el sector, conforme estableix la Directiva Europea EPrivacy, per la qual cosa totes les transaccions són objecte d’un tractament en entorn segur.


A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor també segur, usant el protocol SSL (Secure Socket Layer). El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, assegurant que només sia intel·ligible per a l’ordinador de l’Usuari Registrat i el del Lloc Web. Així, al utilitzar el protocol SSL es garanteix:

 

 • Que l’Usuari Registrat està comunicant les seves dades al centre servidor de LA DESTILATECA, S.L. i no a qualsevol altre que intentés suplantar-lo.

 • Que entre l’Usuari Registrat i el centre servidor de LA DESTILATECA, S.L. les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.


Tanmateix, LA DESTILATECA, S.L. manifesta que no guarda les dades confidencials relatives al mitjà de pagament utilitzat per l’usuari, un cop confirmada i finalitzada la compra. Les entitats bancàries amb les quals LA DESTILATECA, S.L. té signats acords per a la prestació del servei de pagaments, usen el que es coneix com “passarel·la segura de pagament online” i elles són les úniques que poden tenir accés a les dades per la gestió de pagaments i cobraments. Quan es realitza un pagament, l’Usuari Registrat és dirigit a la interfície segura (https) de l’entitat bancària, on s’introdueixen les dades de la seva targeta i es valida l’operació, de forma inaccessible a tercers.

9. LLIURAMENT DE PRODUCTES

Cada compra realitzada per l’Usuari Registrat precisa de l’acceptació de les Condicions d’Accés i Ús, mitjançant el marcatge de la corresponent casella, i suposa de forma expressa el coneixement i l’acceptació de les condicions particulars i detalls dels serveis i/o productes adquirits.


Els productes s’enviaran a l’adreça d’enviament que hagi subministrat el client/ usuari al efectuar la compra.
 
De conformitat amb el que preveu el Reglament General de Protecció de Dades i també la Política de Privacitat de LA DESTILATECA, S.L., publicada a la nostra pàgina web i que el client ha acceptat en el moment de registrar-se, dit client permet explícitament que les dades necessàries per al lliurament siguin cedides i facilitades als tercers que s’encarreguen de dur a terme el lliurament dels productes.

En cap cas serà responsabilitat de LA DESTILATECA, S.L. ni de l’empresa transportista encarregada del lliurament, els errors causant en dit lliurament quan l’adreça introduïda per l’usuari en el formulari de la comanda no sigui correcta, o bé s’hagi omès alguna dada imprescindible per a l’adient enviament.

També es pot triar la possibilitat de recollir la comanda a les nostres instal·lacions, si així es desitja, sense cap mena de cost.
 
El termini de lliurament del producte i l’àmbit geogràfic per al repartiment, s’especificaran en cada moment. El termini de lliurament començarà a computar-se des del dia següent a la finalització de la compra.  

El termini de gestió i lliurament pot fluctuar en funció del tipus de producte i la seva destinació.

Els terminis de gestió es poden veure ampliats en casos de productes molt específics o que requereixen alguna mena de manipulació prèvia abans del lliurament. En cas de demora sobre el termini habitual de manipulat, s’informarà a través de correu electrònic.

Els terminis de lliurament poden variar en funció del transport, no corresponen a LA DESTILATECA, S.L. les polítiques de transport de les empreses transportistes subcontractades per als lliuraments. S’avisa als clients que sol·licitin lliuraments a les Illes Balears, Ceuta, Melilla, Andorra i Portugal que els terminis poden ser superiors als ordinaris. Per al lliurament a les Illes Canàries, consultar amb el servei d’Atenció al Client en cas de que no s’especifiqui en la fitxa de cada producte.


Cada lliurament es considerarà efectuat a partir del moment en el que l’empresa transportista posa el producte a disposició de l’usuari i que es materialitza a través del sistema de control utilitzat per la companyia de transports. No es consideraran retards en el lliurament aquells casos en els quals el producte s’ha posat a disposició de l‘usuari per part de l’empresa transportista en el termini pactat, i no s’hagi pogut lliurar per una causa imputable al usuari. Tanmateix, un cop efectuats dos intents fallits de lliurament a l’adreça indicada i per causes exclusivament imputables al usuari, LA DESTILATECA, S.L. es reserva el dret de cancel·lar la comanda, prèvia comunicació de la situació a l’usuari, sense opció a que aquest pugui reclamar novament el lliurament del producte en qüestió.
 
L’usuari haurà de comprovar el bon estat de la mercaderia lliurada, davant el transportista. En el supòsit de que l’usuari detectés alguna incidència al fer-se efectiu el lliurament de la seva comanda (mancança de productes, productes deteriorats o inservibles, productes sense embalatge interior o embalatge original en mal estat) haurà d’indicar-ho en l’albarà de lliurament i notificar el motiu de la incidència a LA DESTILATECA, S.L. en un termini màxim de 24 hores a partir del moment del lliurament, mitjançant el Lloc Web o pel número de telèfon d’atenció al client.
 
LA DESTILATECA, S.L. no admetrà cap devolució de producte si la incidència no ha estat degudament comunicada a LA DESTILATECA, S.L. dins del termini i a través dels mitjans establerts a tal efecte.
 
Les ofertes i descomptes tenen un termini de vigència determinat des de la seva compra, el qual dependrà de cadascun dels col·laboradors i dels serveis oferts. Aquest termini haurà de constar en cada una de les ofertes i descomptes. En aquest sentit, l’Usuari Registrat reconeix que és coneixedor de l’esmentat termini i que, un cop exhaurida la seva validesa, l’oferta o descompte en qüestió quedaran cancel·lats i, per tant, no en podrà gaudir dels avantatges.

10. DEVOLUCIÓ/NS

No s’admetran devolucions exhaurit el termini de 48 dies hàbil (no es conceptuen festius, ni dissabtes ni diumenges).

 

 • Devolucions en les 48 hores posteriors a la recepció de la compra: En el cas de que algun article lliurat no es correspongui amb l’article efectivament comprat, ja sigui per referència o bé pel seu aspecte, contacti telefònicament amb les nostres oficines mitjançant el número 649423495, o bé per correu electrònic a info@ladestilateca.com. , dins les 48 hores següents a la data de lliurament, indicant totes les dades de referència de la seva comanda; nosaltres contactarem amb vostè el més aviat possible per tal de resoldre la incidència.

 • Devolucions posteriors als 7 dies hàbils després de la compra: En el cas de que algun article lliurat no correspongui amb l’article efectivament comprat, ja sigui per referència o pel seu aspecte, i la comunicació es realitzi amb posterioritat als 7 dies hàbils següents a la data de lliurament, el client assumirà totes les despeses de devolució.


Per aquesta raó, preguem que es revisi de forma immediata l’article en el moment del seu lliurament.

 

 • El comprador assumirà totes les despeses que aquests tipus de devolució origini, exceptuant:
  • Aquells articles que per error no corresponguin a la comanda i quan la comunicació s’efectuï dins  dels 7 dies posteriors a la recepció de la compra.

  • En les reclamacions fundades únicament en un mal estat de l’embalatge o per danys en l’enviament, i realitzades un cop passades 24 hores des de l’efectiva recepció del lliurament, el destinatari haurà d’abonar les despeses que la devolució origini. Es responsabilitat del client/ consumidor la revisió de la mercaderia rebuda en les primeres 24 hores i, en cas d’existir defectes en l’embalatge, comunicar-ho urgentment al venedor. Qualsevol comunicació fora d’aquestes 24 hores generarà despeses de devolució

En cap cas s’admetran devolucions d’articles que hagin estat oberts o deslliurats del seu precinte, que presentin un aspecte i condicions no aptes per a la venda, o que per a ser venuts precisin de manipulació. LA DESTILATECA, S.L. es reserva el dret a rebutjar canvis o devolucions sobre productes que mostrin signes aparents de que hagin estat oberts o deslliurats del precinte. Solament s’acceptaran aquells que conservin el seu embalatge original i que no hagin estat usats.


LA DESTILATECA, S.L. sols acceptarà devolucions de productes si concorren els següents requisits (a banda de les condicions particulars que puguin confluir en cada producte):

 • El producte ha de presentar el mateix estat en el qual va ser lliurat. És a dir, sense manipular, obrir o treure el precinte; havent de conservar l’usuari l’embalatge i etiquetat original, així com les instruccions, documentació i possibles accessoris.

 • L’enviament ha d’efectuar-se utilitzant la mateixa caixa o sobre originalment lliurat amb el producte, o en el seu defecte amb un embalatge similar que garanteixi la seva òptima devolució.

 • Una còpia de l’albarà de lliurament s’haurà d’incloure dins del paquet, on també s’assenyalaran els productes retornats.

L’usuari no tindrà dret a la desestimació en els casos establerts en la normativa que sigui d’aplicació i, en especial, atenent a la naturalesa dels bens comercials venuts, en els següents supòsits:

 • Productes clarament personalitzats, elaborats a mida o seguint unes especificacions concretes sol·licitades pel client i dutes a terme a tal efecte.

 • Productes que per la seva naturalesa no poden ser retornats, o que són susceptibles de deteriorament.

En determinats casos, donada la naturalesa de l’article, s’indicarà en les condicions particulars del producte si és procedent la seva devolució, en exercici del dret de desestimació.

Si us plau, asseguri’s que el producte escollit és el que correspon a la seva necessitat; comprovi la fitxa del producte, les seves especificacions, mesures, característiques i acabats abans de confirmar la compra; revisi el producte comprat en el moment del lliurament; i verifiqui l’estat i la quantitat de tots els productes de la seva comanda, als efectes de minimitzar les reclamacions.

En el cas que algun article lliurat no es correspongui amb l’article efectivament comprat, ja sigui per referència o bé pel seu aspecte, contacti telefònicament amb les nostres oficines al número 649423495, o bé per correu electrònic a
info@ladestilateca.com, indicant totes les dades de referència de la seva comanda. Contactarem amb vostè el més aviat possible per a resoldre la incidència.

En el cas que pertoqui qualsevol devolució, l’import econòmic serà reemborsat a través del mateix canal pel qual s’hagi efectuat el pagament (targeta, PayPal o transferència), un cop registrada la correcta recepció al nostre magatzem i verificat l’estat de conservació del producte.

LA DESTILATECA, S.L. es reserva el dret a no reemborsar cap import, en el cas que es verifiqui que el consumidor no ha complert amb les normes anteriors i, en especial, quan es detecti que no s’ha retornat el producte amb el seu embalatge original, quan el producte ha estat usat, o quan el seu estat de devolució fa impossible la seva venda com a nou producte.       

La devolució de productes que es gestioni de forma directa i unilateral per part del client/ usuari, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de LA DESTILATECA, S.L., emprant altres medis d’enviament aliens als establerts per LA DESTILATECA, S.L., no donarà lloc al reemborsament del preu del producte.

11. GARANTIA DELS PRODUCTES

En el cas de productes defectuosos o no conformes i un cop transcorregut el període de 7 dies establerts legalment per al exercici del dret de desestimació, LA DESTILATECA, S.L. derivarà l’usuari al servei post-venda, a fi de poder tramitar la seva incidència.
 
L’usuari podrà fer efectiva la garantia d’un producte d’acord amb la normativa vigent sobre garantia de productes de consum. El termini de garantia dels productes és de 2 anys.               
 
Per fer ús de la garantia, és imprescindible la conservació de l’albarà, factura o comprovant de compra de LA DESTILATECA, S.L.
 
De forma abreujada, l’informem que la política de garanties conforme a la normativa vigent és la següent:

 

 • Si el defecte apareix durant els primers 6 mesos des de el lliurament del producte, es pressuposa que és un defecte d’origen. El consumidor no haurà de provar cap cosa per aconseguir que se li apliqui la garantia, podent reclamar contra el venedor o el fabricant de forma indistinta.

 • Si el problema es manifesta un cop passats aquests 6 mesos, el fabricant o el venedor poden exigir al consumidor que demostri que l’error existia d’origen.

L’usuari haurà de seguir les indicacions del fulletó informatiu i/o instruccions del producte, el quals sempre s’incorporen, junt amb la informació de la garantia, dins de l’embalatge original per a l’ús i instal·lació correctes del producte.
 
La garantia comercial, la qual pot oferir-se de forma addicional, és la que habitualment atorga el proveïdor o el fabricant del producte. En aquest cas, la seva duració vindrà especificada i cap usuari podrà sol·licitar una garantia més amplia de la indicada.

 

La garantia no inclou les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, així com per instal·lacions i/ o utilitzacions no conformes per part de l’usuari, qualsevol manipulació no efectuada per un servei tècnic autoritzat –quan procedeixi-, o per materials sotmesos a desgast per l’ús normal. També queden exclosos de la garantia aquells productes que hagin estat modificats o reparats per l’usuari, o bé per tercers no autoritzats pel proveïdor o fabricant.
 
La garantia no serà d’aplicació directa en quant a imperfeccions aparents i defectes visibles en el moment del lliurament. Qualsevol reclamació haurà de ser formulada per l’usuari afectat en el termini i els medis indicats en l’apartat 10 anterior.  
En qualsevol cas, la garantia no tindrà efecte en els següents supòsits:

 • Si es modifiquen, alteren o substitueixen algunes de les dades de la mateixa, o del comprovant de compra.

 • Si es manipula o repara el producte objecte de garantia, sense el coneixement del servei tècnic o l’empresa responsable de dita garantia.

 • Si no es conserva el comprovant de compra i l’albarà de lliurament.

12. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

LA DESTILATECA es una marca registrada per LA DESTILATECA, S.L, per la qual cosa queda expressament prohibit qualsevol ús per tercers d’aquesta o de signes distintius de caire similar que duguin a confusió sobre el seu origen o titularitat, sense prèvia autorització per escrit de LA DESTILATECA, S.L.
 
Tanmateix, el Lloc Web és un domini registrat per  LA DESTILATECA, S.L. Aquest domini no pot ser utilitzat, llevat de l’autorització prèvia i expressa, en connexió amb altres serveis que no siguin de LA DESTILATECA, S.L, i que pugin  causar confusió als nostres clients o descrèdit de LA DESTILATECA, S.L.
 
LA DESTILATECA, S.L. ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquesta pàgina web i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, de les fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials, botons, arxius de software, combinacions de colors i dades que s’inclouen a la web.  

 
S’alerta als Usuaris que els esmentats drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional, relativa la propietat intel·lectual i industrial.


En cap cas l’accés al Lloc Web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre la propietat intel·lectual i industrial.  

        
Tanmateix, sense perjudici del citat anteriorment, el contingut d’aquesta web també té la consideració de programa informàtic. Per tant, l’empara també l’aplicació de la normativa vigent espanyola i comunitària europea en la matèria.
 
Queda totalment prohibida la reproducció (excepte la descàrrega temporal des del Lloc Web al disc dur de l’ordinador de l’usuari o als servidors Proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquesta web, si no hi ha una autorització prèvia i expressa de LA DESTILATECA, S.L.


L’usuari ve obligat a utilitzar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades que identifiquen els drets de LA DESTILATECA, S.L. o els seus titulars incorporats als continguts, abastant també els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme de informació que pogués incloure el contingut. Tanmateix, l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda mitjançant el Lloc Web, per trametre publicitat, comunicacions amb propòsit comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones (amb independència de la seva finalitat), així com abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol altra manera l’esmentada informació.

LA DESTILATECA, S.L. informa que no concedeix cap llicència o autorització implícita sobre el drets de propietat intel·lectual  i/ o industrial, o sobre qualsevol altre dret o propietat que tingui relació directa o indirecta amb els continguts inclosos a la web.

13. ACCÉS I ÚS I OPERATIVA DEL LLOC WEB

Els usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta al accedir a la informació de la web, mentre hi naveguin i també després d’haver-hi accedit. L’usuari es compromet a observar de forma diligent i fidel les recomanacions que en el seu moment estableixi LA DESTILATECA, S.L. en relació a l’ús del Lloc Web. A aquests efectes, LA DESTILATECA, S.L. es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol medi de comunicació a través del Lloc Web.


L’usuari es compromet a no utilitzar qualsevol dels continguts que LA DESTILATECA, S.L. posi a la seva disposició, elaborats o no per LA DESTILATECA, S.L., siguin publicats o no sota el seu nom de forma oficial, amb finalitats contraries a les lleis, a la moral o a l’ordre públic. Qui accedeixi al Lloc Web ha d’observar la legislació aplicable, els codis ètics o de conducta que pogueren derivar-se, així com les normes generals d’ús de la web. De conformitat amb això, s’abstindrà de dur a terme conductes que, de forma enunciativa i no exhaustiva...:

 

 • contravinguin, menyspreïn o atemptin contra els drets fonamentals i llibertats públiques reconeguts constitucionalment i reflectits en els tractats internacionals i en la resta de l’ordenament jurídic;

 • indueixin, incitin o promoguin actuacions delictives, denigrants, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a l’ordre públic, a la moral i els bons costums comunament acceptats;

 • indueixin, incitin o promoguin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

 • incorporin missatges delictius, violents, pornogràfics, degradants o, en general, contraris a la llei, a l’ordre públic, la moral i els bons costums comunament acceptats;

 • indueixin o puguin induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor;

 • indueixin o incitin a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic;

 • presentin falsedat, siguin ambigües, inexactes, exagerades o extemporànies, de forma que puguin induir a error sobre l’objecte, intencions o propòsits del comunicant;

 • vulnerin la protecció de qualsevol dels drets de la propietat intel·lectual o industrial de tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament l’autorització necessària dels titulars per a dur a terme l’ús que en fa o que pretén efectuar;

 • violin els secrets empresarials de tercers;

 • siguin contràries al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, o a la pròpia imatge de les persones;

 • infringeixin la normativa sobre el secret de les comunicacions;

 • constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa, fal·laç i/ o, en general, que estableixi competència deslleial;

 • provoquin, per les seves característiques (format, extensió, etc.) dificultats en el normal funcionament del servei o incompleixin els requisits tècnics o especificacions establertes per al accés al Lloc Web.

O també que, de qualsevol manera, es pugui malmetre, inutilitzar o deteriorar la web o els seus serveis, o bé impedir el normal usdefruit per part d’altri. L’usuari respondrà dels danys i perjudicis que LA DESTILATECAS, S.L. pogués sofrir com a conseqüència del incompliment de qualsevol de les obligacions aquí determinades.

 

LA DESTILATECA, S.L. es reserva el dret d’actualitzar els continguts quan ho estimi oportú, així com eliminar-los, limitar-los o impedir el seu accés de manera temporal o definitiva, així com denegar l’accés a la web a Usuaris que n’efectuïn un mal ús dels continguts i/ o incompleixin qualsevol dels requisits expressats en les presents Condicions d’Accés i Ús, sense que això generi en cap cas el dret de l’usuari bloquejat a cap indemnització o compensació.
 
LA DESTILATECA, S.L. es reserva el dret a cancel·lar pagaments i/ o comandes, així com el lliurament de productes, en cas de que els seus sistemes de detecció de conductes presumptament fraudulentes cataloguin transaccions  i/o el mitjà de pagament efectuat, susceptibles de considerar-se com a tals. LA DESTILATECA, S.L. podrà facilitar la informació que disposa de l’usuari, que inclou necessàriament dades personals i l’historial de compres entre d’altres criteris, a les autoritats competents, a fi d’aturar qualsevol activitat que pogués ser delictiva, i col·laborar en investigacions relatives a la prevenció del frau. Tanmateix, si arribés el cas, LA DESTILATECA, S.L. es reserva el dret a verificar per qualsevol medi que estimi oportú, aquelles comptes d’usuari que siguin objecte de sospita.


LA DESTILATECA, S.L. informa que no garanteix:

 1. Que l’accés a la web i/ o a las web d’enllaç sigui ininterromput o lliure d’error;

 2. Que el contingut o software al qual els Usuaris accedeixin a través de la web o de les web d’enllaç, no presenti cap mena d’error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema, o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu mitjà informàtic, o bé que causi algun altre tipus de dany;

 3. L’aprofitament de la informació o contingut d’aquesta web, o webs d’enllaç, que els Usuaris pogueren obtenir per als seus propòsits personals.

14. RESPONSABILITAT DE LA DESTILATECA, S.L.

a) En quant al contingut

LA DESTILATECA, S.L. s’eximeix de tota responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l’usuari del Lloc Web com a conseqüència de la informació allí continguda.
 
Recordar que les descripcions dels productes o serveis oferts al Lloc Web es realitzen a partir de la informació pròpia de l’empresa, o bé són proporcionades pels col·laboradors de LA DESTILATECA, S.L.
 
Les fotografies o vídeos relatius als productes i serveis, així com els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe inserits als continguts de la pàgina web de LA DESTILATECA, S.L., corresponen als productes o serveis reals oferts i posats a la venda, amb la finalitat de donar més informació i característiques sobre cada producte o servei. No obstant, es fa expressa menció al seu caràcter divulgatiu i orientador. Manquen de caràcter exhaustiu, motiu pel qual:

 • LA DESTILATECA, S.L. no garanteix l’exactitud de la informació continguda en les fotografies i il·lustracions facilitades pels seus col·laboradors i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat sobre la seva possible imprecisió.

 • LA DESTILATECA, S.L. rebutja qualsevol responsabilitat sobre la informació no elaborada directament per LA DESTILATECA, S.L., o no publicada de forma autoritzada per ella i amb el seu nom. També declina responsabilitats derivades del mal ús dels continguts, així com es reserva el dret d’actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir el seu accés de manera temporal o definitiva.

Elements de la web poden albergar continguts publicitaris o estar patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material aportat al Lloc Web acompleix amb les lleis que puguin ser d’aplicació en cada cas. LA DESTILATECA, S.L. no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que pugui presentar el contingut publicitari o dels patrocinadors.   

 

 

b) En quant a enllaços amb d’altres pàgines web (links o híper-vincles)

Els enllaços introduïts al Lloc Web són de caràcter merament informatiu i, per tant, LA DESTILATECA, S.L. no controla ni verifica cap informació, contingut, producte o servei facilitats a través d’aquests llocs webs. En conseqüència, LA DESTILATECA, S.L. declina cap mena de responsabilitat en qualsevol aspecte relacionat i, en especial, el referent al contingut d’aquestes pàgines.

 

 

c) En quant als casos en que el Lloc Web sigui el destí final d’un l’enllaç introduït en una altra pàgina

Pel que fa als enllaços establerts per d’altres pàgines vers aquest Lloc Web, així com en el cas de que un usuari, entitat o pàgina web desitgi establir algun tipus d’enllaç amb la destinació web de LA DESTILATECA, S.L., s’hauran de considerar el següents preceptes:

 • Haurà de sol·licitar i obtenir permís explícit i per escrit, amb caràcter previ a la realització de l’enllaç.

 • Solament es podrà adreçar a la pàgina d’inici.

 • L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de dur a l’usuari a la pròpia adreça del Lloc Web.

 • No es donarà cap mena d’indicació errònia o incorrecta sobre el Lloc Web.

 • Si es volgués fer constar algun signe distintiu del Lloc Web, com ara bé marques, logotips i denominacions, s’haurà de comptar amb l’autorització prèvia i expressa, mitjançant una sol·licitud per escrit.

 • El titular de la pàgina que ofereixi l’enllaç, haurà d’actuar de bona fe i no pretendre afectar negativament la reputació i/ o el bon nom de LA DESTILATECA,S.L.

 • Es prohibeix, excepte en cas d’autorització prèvia i expressa de LA DESTILATECAS, S.L., donar d’alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom del domini o la denominació social de LA DESTILATECA, S.L. com a paraula clau “metatags” per a la cerca de llocs web a través de buscadors.

LA DESTILATECA, S.L. no assumeix cap tipus de responsabilitat per a qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que ofereix l’enllaç. L’establiment del enllaç no implica l’existència d’alguna mena de relació, col·laboració o dependència de LA DESTILATECA, S.L. amb el titular d’aquesta pàgina web.

15. GENERALITATS

LA DESTILATECA, S.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així como qualsevol forma d’ús indegut del seu Lloc Web, exercint totes les accions legals i penals que hi puguin concórrer.


LA DESTILATECA,S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a les seves pàgines web i/o als serveis oferts, sense necessitat d’avís previ i bé a instància pròpia o d’un tercer, a aquells consumidors i usuaris que incompleixin les presents Condicions d’Accés i Ús.

Els encapçalaments i epígrafs dels diferents apartats de les presents Condicions d’Accés i Ús són sols informatius i no afectaran, en cap cas, a la interpretació i qualificació de dites condicions, ni ampliaran els seus continguts.

En el cas d’existir discrepàncies entre el que estableixen aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús i les Condicions Generals de la contractació, prevaldrà el que disposen aquestes últimes.

En el supòsit de que alguna disposició o disposicions d’aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús fora(en) considerada(es) nul·la(es) o inaplicable(s), de forma total o parcial, per qualsevol Jutjat, Tribunal i/o òrgan administratiu competent, la nul·litat o inaplicació no afectarà a la resta de disposicions, les quals continuaran vigents sense modificació, ni tampoc  incumbirà a les Condicions Generals de Contractació.   

El no exercici o execució per part de LA DESTILATECA, S.L. de qualsevol dels seus drets atorgats per les disposicions contingudes en aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús, i/o pel que fa a les Condicions Generals de la Contractació, no implicarà en cap cas la renúncia a aquests drets, excepte en el cas de reconeixement explícit i acord per escrit per part seva.

16. MODIFICACIONS DE LES CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS

LA DESTILATECA, S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades. Dites modificacions seran degudament publicades en la mateixa forma en que aquí apareixen les inicials.

17. DURADA Y VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS

Aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús, així com les Condicions Generals de Contractació, seran vigents mentre duri la seva exposició pública i no siguin modificades, total o parcialment per noves redaccions. Les noves redaccions i/o modificacions tindran vigència a partir de la seva publicació.

18. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES.

Les presents Condicions d’Accés i Ús es regeixen per la llei espanyola.

De conformitat amb el que disposa la Directiva ePrivacy i l’article 29 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol , pel que fa a Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, el contractes celebrats per via electrònica en els quals intervingui com a part un consumidor, es suposaran celebrats en lloc on tingui la seva residència habitual. Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte del pacte entre les parts, es suposaran celebrades en el lloc on estigui establert el prestador de serveis.                    


En cas de controvèrsia derivada de les presents condicions generals i per a la resolució de conflictes, les parts es sotmeten, a la seva lliure elecció i amb la renúncia a qualsevol altra fur, als jutjats i tribunals corresponents al partit judicial de TERRASSA