Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT I GALETES

POLÍTICA DE PRIVACIDAD Y DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

La visita a aquest Lloc Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap dada sobre sí mateix. En el cas que l’usuari proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest Lloc Web s’utilitzaran amb la finalitat, forma, limitacions i drets que contempla la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDPGDD) i tanmateix d’acord amb el Reglament General de Protecció de dades (RGPD) i la normativa de protecció de dades de caràcter personal vigent, de conformitat amb el que es detalla en la present política de protecció de dades de caràcter personal i que l’usuari accepta de forma expressa. En compliment de l’establert en dites normes, LA DESTILATECA, S.L., com a Responsable del Fitxer, li informa que les seves dades de caràcter personal recollides en aquest Lloc Web rebran un tractament informatitzat als nostres fitxers, els quals estan protegits per mesures de seguretat informàtica que priven el lliure accés i garanteixen l’anonimat i la confidencialitat, subjectes en tot moment a les adequades normes de seguretat informàtica. La finalitat dels fitxers és gestionar les peticions formulades i contestar-les, alhora que informar de les activitats pròpies de l’objecte social de l’empresa, consistent en actuacions per a l’elaboració de licors i destil·lats, a l’ensems d’aquelles pròpies de la gestió administrativa i comptable de l’empresa. Pel que fa a la finalitat publicitària i/o informativa, es sol·licitarà l’explícit consentiment mitjançant el marcatge de la casella corresponent. En cas de ser marcada expressament per l’usuari, s’autoritza la present política de protecció de dades, tanmateix com l’enviament d’informació promocional i comercial per correu electrònic, a l’adreça facilitada per a tal efecte.   LA DESTILATECA, S.L. l’informa que, un cop finalitzada la relació contractual entre les parts, bé pel seu termini normal o perquè vostè, com interessat, manifesti la seva voluntat de donar de baixa les seves dades dels nostres fitxers, o també per haver transcorregut més d’un any sense cap mena d’activitat entre les parts, l’empresa només les conservarà durant el temps estrictament necessari per al compliment de les seves obligacions legals. Les dades es traslladaran a un fitxer de caire temporal i només de consulta, on s’arxivaran de forma segura i seran protegits per mesures de seguretat informàtica que priven del lliure accés, garantint l’anonimat i la confidencialitat durant el temps d’obligada conservació. Com usuari i interessat, així com en virtut del seu dret a la informació, en aquest apartat l’informem explícitament que vostè és titular dels drets indicats a continuació, els quals són respectats per LA DESTILATECA, S.L. pel que fa al tractament de les seves dades de caràcter personal:
 • Dret d’accés: en virtut del dret d’accés, l’afectat podrà obtenir del responsable del tractament de la informació relativa a dades concretes, aquelles incloses en un determinat fitxer o bé la totalitat de dades sotmeses a tractament. Aquest dret constitueix el pilar dels drets de l’afectat, doncs li atorga el dret a conèixer les dades sotmeses a tractament i, en conseqüència, habilitar el seu poder de control sobre les dades. D’aquesta manera, l’interessat està facultat per conèixer la informació relativa a la seva persona que consti en les bases de dades i fitxers, automatitzats o no.
 • Dret de rectificació: és el dret de l’afectat per modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: l’exercici del dret de cancel·lació motivarà la supressió de les dades que resultin inadequades o excessives, sense prejudici del deure de bloqueig de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.
 • Dret d’oposició: és el dret de l’afectat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o que cessi l’esmentat tractament, en els següents supòsits:
  • Quan no sigui necessari el seu consentiment per al tractament, a conseqüència de la concurrència d’un motiu legítim i fonamentat, referent a la seva situació personal concreta i que ho justifiqui, sempre que alguna Llei no disposi el contrari.
  • Quan es tracti de fitxers amb la finalitat de realitzar activitats publicitàries  i prospecció comercial, qualsevol que sia l’empresa responsable de la seva creació.
  • Quan el tractament tingui com a finalitat l’adopció d’una decisió referida a l’afectat i basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades de caràcter personal.            
 • Dret de transparència: tot tractament de dades personals ha de ser lícit i lleial. Per a les persones físiques ha de quedar ben clar si s’estan recollint, utilitzant, consultant o tractant d’una altra manera les dades personals que les afecten, així com la mesura en que les esmentades dades són o seran tractades.     
 • Dret d’oblit: l’interessat tindrà dret a obtenir, sense dilació indeguda del responsable del tractament de dades, la supressió de les dades personals que l’incumbeixen. Dit responsable estarà obligat a suprimir les dades personals sense demora, quan es produeixi alguna de les circumstàncies següents:
  • Les dades personals ja no siguin necessàries en relació a la finalitat per la qual foren recollides o tractades d’alguna altra manera.
  • L’interessat retiri el consentiment en que es basa el tractament de conformitat de l’article 6, apartat 1, lletra a) del RGPD, i aquest no es basi en un altre fonament jurídic.
  • L’interessat s’oposi al tractament, d’acord amb l’article 21, apartat 1 del RGPD, i no prevalguin altres motius legítims per al tractament, o bé l’interessat s’oposi al tractament d’acord amb l’article 21, apartat 2 del RGPD.
  • Les dades personals hagin estat tractades il·lícitament.
  • Les dades personals hagin de suprimir-se en compliment d’alguna obligació legal establerta en el Dret de la Unió dels Estats membres vers el responsable del tractament.
 • Dret a la limitar el tractament: l’interessat té el dret d’obtenir del responsable del tractament la limitació del tractament de dades, quan concorrin les següents condicions:
  • L’interessat impugni l’exactitud de les dades personals, en un termini que permeti al responsable verificar l’esmentada exactitud.
  • El tractament sigui il·lícit i l’interessat s’oposi a la supressió de les dades personals i sol·liciti en el seu lloc la limitació del seu ús. 
  • El responsable ja no necessiti les dades personals per a la finalitat del tractament, però l’interessat les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.
  • L’interessat s’hagi oposat al tractament en virtut de l’article 21, apartat 1 del RGPD, entretant es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.
 • Dret a la portabilitat de les dades: l’interessant tindrà dret a rebre les dades personals que l’incumbeixin i que hagi facilitat al responsable del tractament, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica, així com a transferir-los a un altre responsable del tractament, sense que ho impedeixi el responsable al qual els hi hagués facilitat, sempre i quan:
  • El tractament es basi en el consentiment d’acord amb l’article 6, apartat 1, lletra a) del RGPD, o l’article 9, apartat 2, lletra a) del RGPD, o en un contracte d’acord amb l’article 6, apartat 1, lletra b) del RGPD
  • El tractament s’hagi efectuat per medis automatitzats.
Degut a l’ampliació de drets realitzada en la Llei Orgànica 3/18, de 5 de desembre, en quant a Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDPGDD), a banda dels anteriors, LA DESTILATECA, S.L. reconeix i vetlla el compliment dels següents drets dels ciutadans: Pels drets que interessen a l’era digital, l’article 97 de la Llei Orgànica 3/2018 inclou una definició general que engloba tots aquells drets i mesures de seguretat digital que els prestadors de serveis de la societat de la informació i els proveïdors de serveis de Internet deuen garantir per tal d’assegurar el correcte compliment amb la resta de drets digitals. De tots els drets de l’era digital, a continuació s’inclouen els que afecten i que garanteix  LA DESTILATECA, S.L, de conformitat amb l’activitat empresarial que realitza. No hi figuren tots els drets, doncs alguns incumbeixen a empreses amb un objecte social i una activitat que no són els propis de LA DESTILATECA, S.L.
 • Dret a la seguretat digital: LA DESTILATECA, S.L. en quant a prestador de serveis d’organització i realització d’activitat a la natura, manifesta que la seva comunicació a través de Internet, tant emesa com rebuda, és segura, respecta i té implantades totes les mesures de seguretat per evitar alteracions i accessos no consentits.
 • Dret a l’educació digital: LA DESTILATECA, S.L. manifesta que ha format al seu personal per al ús segur i respectuós amb “la dignitat humana, els valors constitucionals i, en particular, pel respecte i la garantia de la intimitat personal i familiar, i la protecció de dades personals” pel que fa als medis digitals. Tanmateix ha verificat que els seus tècnics informàtics tenen formació en l’ús seguretat dels medis digitals i en la garantia dels drets fonamentals a Internet. 
 • Dret a la rectificació a Internet: LA DESTILATECA, S.L. manifesta que respecta el dret a la llibertat d’expressió a Internet, dins els límits previstos per la Llei, la bona fe, així com els propis límits dels drets reconeguts a la resta de ciutadans.  LA DESTILATECA, S.L. com a responsable dels serveis prestats a través de Internet, manifesta que té adaptats i en vigor els protocols per possibilitar l’exercici del dret de rectificació, d’acord amb el que preveu la Llei Orgànica 2/1984, de 26 de març, reguladora del dret de rectificació. .
 • Dret a la intimitat i ús dels dispositius digitals en l’àmbit laboral: LA DESTILATECA, S.L. reconeix que els seus treballadors tenen dret a la protecció de la seva intimitat en l’ús dels dispositius digitals posats a la seva disposició per l’empresari. Tanmateix reconeix els criteris establerts pels propis empleats pel que fa a l’ús correcte d’aquests dispositius, els quals s’han regulat dins la política de protecció de dades específica pels treballadors en epígrafs anteriors del present document de seguretat.
 • Dret a la desconnexió digital en l’àmbit laboral: LA DESTILATECA, S.L. reconeix que els seus treballadors tenen dret a la desconnexió digital, a fi de garantir que, fora de l’horari de feina, es respecti el seu temps de descans, permisos i vacances, així com la seva intimitat personal i familiar. r.
 • Dret a la intimidat enfront de l’ús de dispositius de video-vigilància i gravació de sons al lloc de treball: LA DESTILATECA, S.L. reconeix que els seus treballadors tenen dret a la privacitat al seu lloc de treball, per la qual cosa manifesta que ha informat al personal que les imatges obtingudes pels sistemes de vigilància únicament seran emprades per al exercici de les funcions de control dels treballadors que preveu la llei, amb els seus límits inherents, i manifesta que els esmentats dispositius no estan instal·lats en zones de descans o esbarjo dels treballadors, tals com “vestuaris, lavabos, menjadors i anàlogues”.
 • Dret a la intimitat enfront de la utilització de sistemes de geo-localització en l’àmbit laboral: LA DESTILATECA, S.L. reconeix que els seus treballadors tenen dret a la privacitat i que l’empresa no té implementats sistemes de geo-localització.
Tots els drets anteriors, així como aquells que sorgeixin de la normativa vigent en quant a protecció de dades, sia en l’àmbit nacional o de la UE, són personals i poden ser exercits per l’afectat. Els esmentats drets s’exercitaran: Tales derechos se ejercitarán:
 • Per l’afectat, acreditant la seva identitat, de la manera prevista en la normativa.
 • Quan l’afectat es trobi en situació de incapacitat o minoria d’edat, que no faci possible l’exercici personal d’aquests drets, podrà exercitar-los mitjançant el seu representant legal, cas en el que serà precís acreditar tal condició
 • Els drets també poden exercitar-se a través d’un representant voluntari, designat expressament per aquesta finalitat. En aquest cas, s’haurà d’acreditar amb claredat la identitat del representat, mitjançant còpia del Document Nacional d’Identitat o document equivalent, així com la representació conferida per aquell.
Les condicions generals per l’exercici dels drets són:
 • Els drets són drets independents, de manera que no es pot entendre que l’exercici d’un d’ells sigui requisit previ per a l’exercici d’un altre.
 • L’exercici dels seus drets per l’afectat serà gratuït.                                 
L’exercici dels drets s’ha de dur a terme mitjançant el marcatge de la casella habilitada a tal efecte en cadascun dels nostres correus electrònics (newsletter), que té efecte automàtic. També, si vostè ho desitja, mitjançant comunicació dirigida al responsable del fitxer; per via postal a les nostres oficines amb seu a Terrassa (Barcelona), carrer Prat de la Riba nº 88, local 2, 08022; o bé per correu electrònic a info@ladestilateca.com, amb la següent informació:
 • Nom i cognoms de l’interessat; fotocòpia del seu Document Nacional d’Identitat, passaport o altra document vàlid d’identificació i, en el seu cas, de la persona que el representi, o bé instruments electrònics equivalents; tanmateix el document o instrument electrònic acreditatiu de tal representació. La utilització de signatura electrònica identificadora de l’afectat, eximirà de la presentació de les fotocòpies del DNI o document equivalent.               El paràgraf anterior s’entendrà sense perjudici de la normativa específica aplicable a la comprovació de dades d’identitat per les Administracions Públiques en els procediments administratius.
 • Petició en la qual es concreta la sol·licitud.
 • Adreça a efectes de notificacions, data i signatura del sol·licitant.
 • Documents acreditatius de la petició que formula, en el seu cas.
Tanmateix, un cop informat dels seus drets i en relació a les dades proporcionades, l’USUARI accepta expressament que:
 • Les seves dades siguin utilitzades per enviar-li informació i comercialització dels nostres serveis, via convencional o electrònica, que es pugui considerar del seu interès dins de la nostra activitat.
 • En el cas de que l’usuari faciliti dades de contactes personals de terceres persones –per exemple, de treballadors de l’usuari-, aquest es compromet a comunicar als titulars de les dades la present clàusula, informant-los-hi, amb caràcter previ a l’esmentada comunicació a LA DESTILATECA, S.L., de   tots els aspectes que comporta, en especial l’existència del fitxer, la finalitat del tractament i la possibilitat d’exercir drets. En cas de no ser comunicada, l’usuari es compromet a deixar indemne a LA DESTILATECA, S.L. de qualsevol dany, perjudici, despesa o sanció de qualsevol ordre jurisdiccional derivat de la falta de comunicació d’aquesta clàusula vers els titulars de les dades facilitades per l’usuari.
 • Procedirem a la cancel·lació i supressió de les dades recollides, quan deixin de ser necessàries o pertinents en relació a la finalitat per la qual va ser recaptades, o bé quan vostè, com usuari, així ens ho sol·liciti d’acord amb el seu dret de cancel·lació.
 • En el cas que les dades es volgueren emprar per a una finalitat diferent per la qual van ser recaptades, es requerirà el consentiment explícit i previ dels interessats. 
LA DESTILATECA, S.L., informa expressament que s’han adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives al nostre abast per tal de garantir la seguretat i la integritat de les dades, així com per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Les dades sol·licitades al Lloc Web són obligatòries. La negativa a proporcionar-les suposa la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei objecte de la sol·licitud, donat que si vostè no proporciona dades ni tampoc presta el consentiment explícit per al seu tractament, aleshores aquesta part vinculant no compleix amb les obligacions legals derivades de la normativa vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’accés a aquest Lloc Web pot implicar la utilització de galetes (cookies). Consulti la nostra política de galetes, que també trobarà lliurement a la web. 

MODEL DE POLÍTICA DE GALETES

Una galeta (cookie) és un fitxer que es descarrega al dispositiu des del qual vostè consulta o visita la nostra web (ordinador/ smartphone/ tauleta) i s’activa en el moment d’accedir a determinades pàgines web, per tal d’emmagatzemar i recuperar informació sobre la navegació que s’efectua des de l’esmentat equip. Hi ha diferents tipus de galetes o “cookies”.
 1. En funció del propietari de la galeta o “cookie”:
  • Galetes pròpies: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini gestionat pel propi editor, i des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari.
  • Galetes de tercers: Són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no està gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de les galetes.
 2. En funció de la durada de la galeta:
  • Galetes de sessió: Són un tipus de galetes dissenyades per recaptar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a una pàgina web.
  • Galetes persistents: Són un tipus de galetes en les quals les dades segueixen emmagatzemades en el terminal i poden ser accessibles i tractades durant un temps determinat pel responsable de la galeta, de pocs minuts fins a varis anys.
 3. En funció de la finalitat de la galeta:
  • Galetes d’anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar la lectura i anàlisi estadístic de l’ús que aquests en fan sobre els serveis oferts. En base a això, s’analitza la navegació a la nostra pàgina web per millorar la proposta de productes o serveis que s’ofereixen. 
  • Galetes publicitàries: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma, des de la qual presta el servei sol·licitat en base a criteris com el contingut editat o la freqüència en l’aparició d’anuncis. 
  • Galetes de publicitat i informació del comportament: Són aquelles que permeten la gestió, de la forma més eficaç possible, dels espais publicitaris que, en el seu cas, l’editor hagi inclòs en una pàgina web, aplicació o plataforma, des de la qual presta el servei sol·licitat. Com a fet diferencial de l’anterior, aquestes galetes emmagatzemen informació del comportament dels usuaris, obtinguda a través de l’observació continuada dels seus hàbits de navegació, la qual cosa permet desenvolupar un perfil específic per mostrar publicitat en funció de la prioritat. Tanmateix és possible que al visitar una pàgina web o obrir un correu electrònic on aparegui algun anunci o promoció dels nostres productes o serveis, s’instal·li en el seu navegador alguna galeta que serveixi posteriorment per mostrar-li publicitat relacionada amb la cerca que s’hagi realitzat i fer un control dels nostres anuncis, com el nombre de cops que són visualitzats, on apareixen, a quina hora, etc.
  • Galetes tècniques: Són aquelles que permeten a l’usuari la navegació a través d’una pàgina web, plataforma o aplicació, així com l’ús de diferents opcions o serveis que en ella existeixin, com per exemple el control i el trànsit de la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a zones d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda o realitzar el procés de compra, fer una sol·licitud o inscripció en un esdeveniment, emprar elements de seguretat durant la navegació, emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so, o bé compartir continguts a través de les xarxes socials.    
El lloc web www.ladestilateca.com  utilitza les següents galetes, detallades en el quadre que s’exposa:
 • galetes estrictament necessàries per a la prestació de serveis sol·licitats expressament per l’usuari. Si es desactiven aquestes galetes, no es podrà rebre correctament els nostres continguts i serveis.
 • galetes analítiques (per el seguiment i anàlisi estadístic del comportament del conjunt dels usuaris), publicitàries (per la gestió dels espais publicitaris, en base a criteris com la freqüència en la que es mostren els anuncis) i de comportament (per a la gestió d’espais publicitaris segons el perfil específic de l’usuari). Si es desactiven aquestes galetes, el lloc web podrà seguir funcionant, sense perjudici de que la informació captada per aquestes galetes, sobre l’ús de la web i l’èxit dels anuncis, pugui millorar els nostres serveis i obtenir ingressos que permetin oferir de forma gratuïta molts continguts.        
 
GALETES PRÒPIES
NOM PROVEÏDOR FINALITAT EXPIRA TIPUS
PHPSESSID ladestilateca.com Conserva l’estat de la sessió de l’usuari en les sol·licituds de pàgina Sesió HTTP
wc_fragments_# ladestilateca.com Usada per emmagatzemar la informació generada temporalment per l’usuari en la web i tenda online Sesió HTTP
wc_cart_hash_4e29734a49a33d087b817b75cbff4726-es ladestilateca.com Usada per emmagatzemar la informació generada temporalment per l’usuari en la web i tenda online Persistent HTML
   
GALETES DE TERCERS (la informació ha estat subministrada)
NOMBRE PROVEÏDOR FINALITAT EXPIRA TIPUS
_ga Google Analytics Registra una identificació única que s’usa per generar dades estadístiques sobre com el visitant utilitza el lloc web 2 anys HTTP
_gat Google Analytics Usada per Google Analytics per reduir l’índex de sol·licitud 1 dia HTTP
_gid Google Analytics Registra una identificació única que s’usa per generar dades estadístiques sobre com el visitant utilitza el lloc web 1 dia HTTP
collect Google Analytics S’usa per enviar dades a Google Analytics sobre el dispositiu i el comportament del visitant. Rastreja el visitant a través de dispositius i canals de comercialització Sessió Píxel
age_gate Age Gate Galeta de sessió per garantir que sols els usuaris que hagin registrat una data de naixement adequada puguin accedir al contingut del lloc principal 1 aany HTTP
  La informació obtinguda a través d'aquestes galetes, referida a l'equip de l'usuari, podrà ser combinada amb les seves dades personals només si està registrat en aquest lloc web.    

DESACTIVACIÓ DE COOKIES

L’usuari podrà, en qualsevol moment, triar les galetes que desitja que funcionin en aquest lloc web, mitjançant: LA DESTILATECA SL no es fa responsable del contingut i veracitat de les polítiques de privacitat de terceres parts incloses en la present política de galetes. Si té dubtes sobre aquesta política de galetes o “cookies”, pot contactar amb nosaltres per correu postal a les nostres oficines ubicades a Terrassa (Barcelona), carrer Prat de la Riba nº 88, local 2, 08222; o bé per correu electrònic a info@ladestilateca.com